راهبرد در مخابرات و الکترونیک

راهبرد مخابرات و الکترونیک:

  1. همکاری با شرکت های توانمند در حوزه مخابرات، الکترونیک، کنترل و الکترواپتیک و … به منظور تجمیع ظرفیت های بالفعل و ورود به بازارهای داخلی و خارجی
  2. شناسایی و معرفی محصولات با کیفیت داخلی به منظور معرفی در سایر کشورها در چارچوب استانداردهای بین المللی از طریق همکاری با شرکت های معتبر خارجی