شرکت فهم الکترونیک

شرکت فهم الکترونیک

شرکت فهم الکترونیک

شرکت فهم الکترونیک با نیت کمک به پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات در کشور در سال ۱۳۷۶ ثبت گردید و با انجام پروژه های تحقیقاتی کار خود را آغاز نمود. تا کنون عمده فعالیتهای این شرکت روی موارد تحقیقاتی متمرکز بوده است .تحقیقاتی که منجر به دستیابی به دستاورد های ارزنده ای شده است ،که ارزش علمی کم نظیری در ایران دارند. در واقع این شرکت تا کنون چیزی نساخته که نمونه آن در ایران موجود باشد.