معرفی شرکت های همکار در صادرات

توسعه تجارت آوای قائم

شرکت توسعه تجارت آوای قائم با برخورداری از تخصص و تجارب ارزنده مدیران و کارشناسانی که نزدیک به سه دهه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت داشته اند، تشکیل گردیده و با توجه به زمینه های تخصصی یاد شده که امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه اقتصادی و پویایی هر جامعه می باشد آماده همکاری و ارائه خدمات و محصولات می باشد.

شبکه پردیس مبین ایرانیان